CO2 neutrale internationale verhuizingen

PANalytical heeft en groot aantal buitenlandse werknemers in dienst, die hun thuisland hebben verlaten en zich in Nederland hebben gevestigd om bij PANalytical te gaan werken. Ter compensatie van het opgewekte CO2 tijdens de verhuizing koopt PANalytical tegen een kleine vergoeding een “CO2 compensatie” bij het verhuisbedrijf waardoor de verhuizing vrijwel CO2 neutraal kan worden uitgevoerd.

Milieuvriendelijk rijden

Op jaarbasis wordt door PANalytical medewerkers naast vliegreizen voor ruim 270.000 km gereden binnen met name de Benelux en delen van Duitsland. Reden te meer om bij het leasen van de hiervoor beschikbare auto’s te kiezen voor auto’s die minder belastend zijn voor het milieu. Daar waar in het verleden vaak werd gekozen voor een auto met een sterke dieselmotor wordt tegenwoordig volstaan met auto’s voorzien van een veel lichtere dieselmotor en nog meerdere milieubesparende voorzieningen zoals start/stopsysteem.

Nieuw meubilair PANalytical gecertificeerd en recyclebaar

De leverancier van ons meubilair heeft onlangs te kennen gegeven dat de huidige commerciële voorwaarden niet meer voortgezet kunnen worden. Dit was voor PANalytical het juiste moment om de markt te verkennen en te bekijken welke partijen het beste aansluiten bij onze doelstellingen. Behalve commerciële aspecten gaan o.a. MVO, CO2-footprint en Cradle2Cradle sterk meewegen in de overal beoordeling. Na een gedegen analyse hebben we 2 partijen gevonden die aan de volgende criteria voldoen: sustainable produceren van meubilair, ontwerp op basis van recyclebaarheid (tot zelf wel 95%) en/of het hebben ontvangen van vooraanstaande milieucertificaten.

CO2 emissie verwerking bedrijfsafval verminderd!

Door het extra scheiden van plastic afval is het PANalytical gelukt de CO2 uitstoot, als gevolg van de verwerking van het bedrijfsafval, verder te verminderen tot een totale besparing van 86 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met 444.333 autokilometers, oftewel het jaarlijkse woon/werkverkeer van 50 medewerkers (gebaseerd op een gemiddelde woon/werkverkeer afstand van 20 km). Behalve dat het scheiden van het bedrijfsafval een milieu component in zich heeft, levert het PANalytical financieel ook iets op. En het maakt ons bewust waar we als organisatie mee bezig zijn, waarbij we ons ook nog eens realiseren dat ons afval voor anderen een waardevolle grondstof kan zijn.  

Vermindering CO2 uitstoot

De Rabobank Noord Twente neemt Windkracht 220 af, als alternatief voor elektriciteit, evenals Groen Gas. De bank heeft zich geconformeerd aan de landelijke doelstelling om 20% CO2-reductie per FTE te realiseren in 2013. Door middel van een CO2-footprint wordt hierop gestuurd.

Asito CO2 neutraal

Klimaattop Mislukt: Asito Top beslist wel voor klimaatneutraal!

De klimaattop mag dan mislukt zijn, Asito heeft afgelopen vrijdag besloten om vanaf 1 januari 2010 alle schoonmaakwerkzaamheden van Asito 100% klimaatneutraal uit te voeren. Asito is de eerste landelijke schoonmaakorganisatie die zich met meer dan 12.500 medewerkers op deze manier inzet om de klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatneutrale schoonmaak houdt in dat alle werkzaamheden die Asito uitvoert bij haar relaties niet meer bijdragen aan de klimaatverandering wereldwijd. Asito heeft in samenwerking met Climate Neutral Group haar CO2 voetafdruk in kaart laten brengen, reduceert deze zoveel mogelijk en compenseert de onvermijdelijke uitstoot. Reductie: focus op het wagenpark Op basis van de CO2 voetafdruk is duidelijk dat het wagenpark van Asito de meeste impact heeft op het klimaat. Om de uitstoot te reduceren heeft Asito een hele set maatregelen genomen. Zo wordt de CO2 uitstoot van alle honderden Asito auto’s geminimaliseerd door o.a. vernieuwing van het wagenpark met CO2 vriendelijke auto’s voor objectleiders en een maximum aan CO2 uitstoot voor alle overige auto’s. Ook wordt het aantal kilometers teruggebracht door een verbeterde logistiek van materialen en middelen. Maar ook op andere vlakken voert Asito verbeteringen door. Zo laat Asito haar panden door een externe partner screenen op mogelijkheden tot energiebesparing en wordt veel energie gestoken in het voorlichten van alle 12.500 medewerkers en hun gezinnen. Daarnaast heeft Asito vorige week haar ambitieuze nieuwbouwplannen gepresenteerd welke uitgaan van een volledig CO2 neutraal gebouw. Compensatie onvermijdelijke uitstoot Op dit moment is het volledig voorkomen van CO2 uitstoot in de bedrijfsvoering onmogelijk. Asito kiest ervoor om verantwoordelijkheid te nemen voor de onvermijdelijke uitstoot door deze te compenseren. Asito heeft gekozen om te compenseren via investeringen in een duurzaam energieproject in Azië, een windmolenpark in Taiwan. De belangrijkste energiebronnen van Taiwan bestaan uit fossiele brandstoffen, veelal geïmporteerd. In het land zelf wordt nauwelijks geïnvesteerd in technologieën voor wind en zonne-energie doordat de elektriciteitsprijzen extreem laag zijn. Hierdoor zijn dergelijke projecten economisch moeilijk haalbaar. Asito steunt de opzet van het grootste windmolenpark van Taiwan: een project dat maar liefst 67.000 huishoudens van groene stroom zal gaan voorzien. Hierdoor wordt CO2 uitstoot (als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen) voorkomen. Bovendien wordt Taiwan hierdoor minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en zorgt het project voor werkgelegenheid en kennisoverdracht van windenergietechnologie. Dit project is onafhankelijk geverifieerd en voldoet aan de Gold Standard, een van de hoogste internationale eisen op het gebied van klimaatprojecten. Gold Standard wordt ondersteund door de Nederlandse overheid en een groot aantal niet gouvernementele organisaties (NGOs), inclusief het Wereld Natuur Fonds. Vervolgstappen Het overstappen naar 100% klimaatneutrale schoonmaak is voor Asito geen eindstation, maar een begin. Asito zal zich de komende jaren inzetten om de CO2 uitstoot van haar werkzaamheden zoveel mogelijk te reduceren, niet vervuilen is immers beter dan schoonmaken. Om dit transparant te maken, zal Asito vanaf 2010 elk jaar een MVO jaarverslag publiceren met daarin de gerealiseerde plannen en de voornemens voor het komende jaar. Het eerste MVO jaarverslag zal in het voorjaar van 2010 gepubliceerd worden.

Asito gecertificeerd voor CO2 Prestatieladder

Asito gecertificeerd voor CO2 prestatieladder Als eerste schoonmaakbedrijf is Asito gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Patrick van Meeuwen, Operationeel Directeur en Hanneke van Doorn, KAM-coördinator, waren nauw betrokken bij de certificering. Patrick van Meeuwen: ‘Asito loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben we ons ook zo snel mogelijk laten certificeren voor de CO2 prestatieladder door DNV. We hebben nu het CO2 bewust certificaat ontvangen op het Niveau 3. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om te werken richting Niveau 4.’ Hanneke van Doorn: ‘De CO2 prestatieladder is een uitstekend voorbeeld van een win-win situatie die duurzaamheid kan creëren. Bedrijven worden zich steeds bewuster van hun CO2 uitstoot en de impact die ze daarmee hebben op hun omgeving. Bedrijven die hier goed mee omgaan, maken door deze CO2 prestatieladder een betere kans op een gunning door de fictieve korting bij aanbestedingen die elk niveau met zich meebrengt.’