Waarom ben je lid geworden van DNA? Vanuit de vereniging kwam het verzoek om lid te worden van Duurzaam Netwerk Almelo. Binnen BAM staat duurzaamheid hoog in het vaandel, daarnaast zijn we werkzaam in de regio Almelo. Duurzaamheid is in onze gehele organisatie en onze keten ingebed. Binnen de bouw is duurzaamheid vanzelfsprekend een aandachtspunt geworden, uiteraard blijven wij daarvoor altijd zoeken naar nieuwe initiatieven, ideeën en verbeteringen. Reden genoeg om tot een lidmaatschap over te gaan. Wat hebben jullie als bedrijf met duurzaamheid? Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn van het grootste belang in onze sector, omdat ze leiden tot meer transparantie en innovatie en ons de mogelijkheid bieden onze stakeholders in alle fasen van de levenscyclus van een bouwproject samen te brengen. Samen met onze supply chain partners willen wij onderscheidend zijn in het creëren van waardevolle oplossingen voor onze opdrachtgevers en voor de maatschappij. Duurzaamheid heeft bij het management en de medewerkers van BAM een plaats in het hart en het hoofd. BAM is zich ervan bewust dat bouwactiviteiten veranderingen in het landschap teweegbrengen, die zowel positieve als negatieve reacties kunnen oproepen. De projecten die BAM voor zijn opdrachtgevers tot stand brengt – onder meer huisvesting, scholing, gezondheidszorg en mobiliteit – zijn van wezenlijke betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en hebben effecten op het milieu en de samenleving. En dit heeft ook invloed op toekomstige generaties. Deze vergaande effecten vragen om een stevige verankering van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering.
  Hoe passen jullie duurzaamheid toe binnen jullie onderneming? Wat we zoal doen aan duurzaamheid is ver uiteenlopend. We passen duurzaamheid zowel toe in onze bedrijfsvoering als op onze projecten. Duurzaamheid is een breed begrip en behelst in de bouw vele onderwerpen. Veiligheidsdoelstellingen, CO2-reductie, strikt afvalbeheer en zakelijke integriteit gelden overal binnen BAM. Binnen onze onderneming richt ons duurzaamheidsbeleid zich op een aantal speerpunten. De belangrijkste onderwerpen zijn:
  • Opdrachtgevers, medewerkers en partners
  • Gezondheid en veiligheid
  • Emissies
  • Afval
  • Energie
  • Materialen
  • Lokale gemeenschap
Opdrachtgevers BAM is dagelijks met zijn opdrachtgevers in gesprek en duurzaamheid is daarbij een steeds belangrijker thema. We streven er naar om zo vroeg mogelijk aan tafel te komen bij opdrachtgevers, om zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op de duurzaamheid van projecten. Medewerkers De medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van BAM. Wij bieden medewerkers verschillende hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor werkt BAM samen met een aantal universiteiten en zijn er interne trainingscentra om ervoor te zorgen dat trainingen en ontwikkelingsprogramma’s van hoge kwaliteit blijven. Partners De inkopers van BAM staan dagelijks in contact met leveranciers en onderaannemers om met hen te spreken over verantwoordelijke inkoop in relatie tot gezondheid, veiligheid en milieumanagement. Gezondheid en veiligheid Gezondheid en veiligheid vormen een onafscheidelijk onderdeel van de procesbeheersing, vanaf de aanvang van het project tot het einde ervan. Ons veiligheidsmanagementsysteem is gebaseerd op een vaste richtlijn. Daarnaast vinden veelvuldig extra activiteiten plaats. Emissies BAM heeft zijn CO2-voetafdruk berekend om vast te stellen waar de invloed het sterkst is en wat dus de voornaamste gebieden zijn waarop de uitstoot kan worden beperkt. Hiervoor zijn targets opgesteld voor zowel absolute als relatieve vermindering van de emissies. Wij concentreren ons op het verminderen van de directe CO2-emissie door het energieverbruik tijdens het bouwproces te verlagen. Afval Bouwactiviteiten genereren circa 25-30 procent van al het afval in de Europese Unie. Omdat ongeveer 80 procent van het materiaal gerecycled wordt, zijn er enorme hoeveelheden materiaal die hergebruikt moeten worden. We zamelen bouw- en sloopafval gescheiden in en hebben afspraken met onze vaste afvalverwerker dat altijd meer dan 98% gerecycled wordt. Energie Via het Energieakkoord voor duurzame groei en het Convenant Energiebesparing corporatiesector heeft de Nederlandse regering de volgende doelen voor de bouwsector gesteld: Vanaf 2020 moeten alle nieuw gebouwde huizen en gebouwen energieneutraal zijn; vanaf 2050 moeten alle bestaande gebouwen energieneutraal zijn; in 2021 moeten alle 2,4 miljoen huizen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben. Via het lidmaatschap van Bouwend Nederland hebben BAM en zijn partners in de sector een programma opgesteld om de door de Nederlandse regering gestelde doelen te halen. Materialen Wereldwijd heeft de bouwsector een aandeel van 40-50 procent in het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en 25 procent in het totale houtverbruik. Vroegtijdig aan tafel zitten met opdrachtgevers is van grote invloed op de duurzaamheid van projecten. Daarnaast voert BAM in eerste instantie innovaties door om het materiaalverbruik in het ontwerp te verminderen. Ook werken wij met ketenpartners om binnen productie- en operationele processen duurzamere alternatieven vast te stellen. Wij richten ons op het verbeteren van het percentage gebruikte gerecyclede materialen en hernieuwbare materialen door de belangrijkste leveranciers te vragen inzicht te geven in de bron van de materialen. Lokale gemeenschap De impact van BAM op de omgeving heeft direct gevolgen voor zijn medewerkers en de plaatselijke leveranciers. En omdat de maatschappelijke betrokkenheid van BAM leidt tot werkgelegenheid en opleidingskansen in de directe omgeving, levert de onderneming ook een bijdrage aan de samenleving. Dat vraagt continue aandacht bij alles wat wij doen en waarde te creëren voor de lokale gemeenschap door programma’s waarbij die lokale gemeenschap betrokken is. Ook op lokaal niveau zijn onze medewerkers betrokken en zetten zij zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo zijn wij naast DNA bijvoorbeeld ook lid van de Enschedese en de Zwolse uitdaging. Stichtingen die als ‘lokaal bemiddelingsbureau’ de verbinding leggen tussen maatschappelijke organisaties en het plaatselijke bedrijfsleven. Waarbij ondernemers en hun netwerk uitgedaagd worden om door middel van menskracht, materialen en middelen bij te dragen aan maatschappelijke organisaties en de samenleving. Wat hopen jullie met jullie DNA lidmaatschap te bereiken? Het onderwerp duurzaamheid is de laatste jaren super hot en ook wij passen dit op vele vlakken toe in onze organisatie. Binnen de bouw zijn er al veel initiatieven en mogelijkheden om hieraan aandacht te geven. Maar ook buiten de bouw zijn organisaties hier volop mee bezig. Organisaties waar wij van kunnen leren en die ook weer van ons kunnen leren, om zo samen nog duurzamer te worden. DNA geeft ons een mogelijkheid om bij andere bedrijven in de keuken te kijken en meer binding te krijgen met lokale ondernemingen.